E

 

 

E85

E = ethanol. E85 is een alternatieve (minder milieu-onvriendelijke) brandstof die bestaat uit circa 85 % bio-ethanol en cica 15 % benzine.

 

E-MODULUS

Elasticiteitsmodulus.

 

E-SEGMENT

Alle op de markt zijnde personenauto’s kunnen, al naar gelang de grootte, worden onderverdeeld in twaalf groepen of segmenten. In het E-segment is de hoge middenklasse ingedeeld (bijvoorbeeld Audi A6, BMW 5, Mercedes-Benz E-Klasse).

 

EBD

Remkrachtverdeler.

 

EBONIET

Hard gevulcaniseerd rubber.

 

ECE

ECE-brandstofverbruiksnorm, ECE-EG-rijcyclus.

 

ECE-BRANDSTOFVERBRUIKSNORM

ECE = Economic Commission for Europe. Dit betreft de meetmethode van het brandstofverbruik bij constant 90 km/h, constant 120 km/h en een gestandaardiseerde stadscyclus, alles bij maximaal 50 km/h en hooguit in de derde versnelling.

 

ECE-EG-RIJCYCLUS

Op de testbank gesimuleerde rit, die is bepaald volgens door de ECE (Economic Commission for Europe) en de EG (Europese Gemeenschap) opgestelde normen. De ‘rit’ heeft een lengte van ruim een kilometer.

 

ECOLOGIE

Bestudering van het ecosysteem.

 

ECONOMETER

Geeft  informatie over het brandstofverbruik van het moment. Hoe lager de onderdruk in de luchtinlaat, des te hoger het brandstofverbruik

 

ECONOMISCH TOTAL-LOSS

Een auto is total-loss, als de reparatiekosten hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde en de restwaarde. Hij is economisch total-loss, als hij toch nog kan worden gerepareerd.

 

ECONOMISCHE LEVENSDUUR

Levensduur zonder dat er zware ongelukken worden ingecalculeerd. Een auto met benzinemotor heeft een economische levensduur van circa 13 jaar of 300.000 kilometer, een auto met dieselmotor van circa 13 jaar of 450.000 kilometer.

 

ECONOMIZER

Ooit probeerde men om het leven van de carburateur te verlengen. De economizer is een membraan dat al buigend extra lucht toelaat. Zo wordt bij constante snelheid het mengsel zo arm mogelijk gemaakt.

 

ECOSYSTEEM

Hiertoe behoort alles, wat zich tussen hemel en aarde en zelfs in de aarde bevindt. Daaronder valt: grond, water, lucht en energie. Binnen dat systeem heeft alles een bepaalde kringloop.

 

ECT-SENSOR

Deze sensor meet voortdurend deze dat en geeft die door aan de koelvloeistoftemperatuurmeter.

 

ECU

Elektronische regeleenheid.

 

EDC

Schokdempingsregelsysteem.

 

EDELGAS

Gas dat vrijwel geen verbindingen met andere gassen aangaat.

 

EDELMETAAL

In een katalysator is 1,5 à 2 gram edelmetaal verdeeld over een oppervlakte ter grootte van zo’n tien voetbalvelden. Dit zet schadelijke elementen uit de uitlaatgassen om in minder schadelijke bestanddelen.

 

EDELSTAAL

Edelstaal is een metaal, dat door vermenging met bepaalde legeringen een hoge kwaliteit heeft verkregen.

 

EENBED-EENWEGKATALYSATOR

Achterhaald en tamelijk primitieve katalysator, die alleen geschikt is voor ongeregelde carburateurmotoren. Daarmee kunnen alleen reducerende reacties mee worden uitgevoerd.

 

EENBED-TWEEWEGKATALYSATOR

Heeft slechts één enkel keramisch element. Het systeem is alleen geschikt voor ongeregelde carburateurmotoren. Er zijn alleen oxiderende reacties mogelijk.

 

EENBED-DRIEWEGKATALYSATOR

Heeft slechts één enkel keramisch element en is alleen geschikt voor ongeregelde carburateurmotoren. Er zijn reducerende en oxiderende reacties mogelijk.

 

EENGATSVERSTUIVER

Bij indirecte dieselbrandstofinspuiting moet de brandstof zo snel mogelijk in de voorbijkomende inlaatlucht wordt geloosd. Daarom kan worden volstaan met het gebruik van eengatsverstuivers.

 

EENHEID

Maat waarin een grootheid kan worden uitgedrukt. Iedere grootheid heeft zijn ‘eigen’ eenheid, bijvoorbeeld afstand/meter, massa/kilogram en tijd/seconde.

 

EENHEDENSTELSEL

Internationaal Eenhedenstelsel.

 

EENTRAPSCOMPRESSOR

Als de voorgenomen mate van oplading relatief gering is, kan worden volstaan met de montage van een eentrapscompressor. Daarbij wordt de totale lucht drukverhoging in één keer tot stand gebracht.

 

EENVOLUME-AUTO

Bij een eenvolume-auto is, vanaf opzij gezien, geen duidelijk omlijnd gedeelte van de omtrek apart bedoeld voor het motorcompartiment, het interieur en de bagageruimte.

 

EENWEGKATALYSATOR

Achterhaalde en tamelijk primitieve katalysator met één enkel keramisch element.

 

EENZITTER

Auto (meestal een formule-auto) met één zitplaats.

 

EEPROM

Electronically erasable programmable read-only memory.

 

EG

ECE-EG-rijclus.

 

EGI

Uitlaatgasinjectiesysteem.

 

EGR-KLEP

EGR = exhaust-gas recirculation. Dit is een klep in de retourleiding naar de verbrandingsruimte, die ervoor zorgt dat bij deellast een klein deel van de zojuist verbrande uitlaatgassen ter herverbranding naar de verbrandingsruimtes worden gevoerd om algehele uitlaatgasemissie laag te houden.

 

EIGENBOUW

Auto die door de autofabrikant als bouwpakket wordt geleverd. Daarbij moet eerst een bijpassende donorauto worden gevonden voor de nodige standaard-onderdelen.

 

EIGENTRILLINGSGETAL

Dit fenomeen is er de oorzaak van, dat een veer niet is opgewassen tegen een bepaalde resonantie. Daardoor kan deze op den duur breken.

 

EINDDRUK

Druk aan het eind van een bepaald proces. Zo is de compressie-einddruk de druk in de verbrandingsruimte aan het eind van de compressieslag.

 

EINDIGE ENERGIEBRON

Eindige energiebronnen (zoals aardolie) zullen op termijn opraken.

 

EINDOVERBRENGING

Deel van de transmissie. Bestaat uit een tegen het differentieel geplaatst tandwielpaar (een groot kroonwiel en een klein pignon), dat de overbrengingsverhouding met ongeveer de factor 4 verlaagt.

 

EINDPIJP

Achterste (dus laatste) gedeelte van de uitlaatpijp.

 

EINDSPELING

Speling in lengterichting. Deze speling kan vereist of misschien ook wel helemaal niet gewenst zijn.

 

EINPREßTIEFE

Inpersdiepte.

 

ELASTICITEIT

Vermogen van een stof om na vervorming in de oorspronkelijke toestand terug te keren.

 

ELASTICITEITSGRENS

Grens, waarbinnen de elasticiteit van een bepaald materiaal nog ‘werkt’. Anders krimpt het voorwerp na ontspanning niet meer tot de oorspronkelijke lengte terug.

 

ELASTICITEITSMODULUS

Getal met  betrekking tot de relatieve lengteverandering, uitgezet tegen de relatieve spanning van een bepaald materiaal. Geldt alleen onder de elasticiteitsgrens.

 

ELASTISCH

Elasticiteit bezittend.

 

ELASTISCHE DEFORMATIE

Bij een botsing vervormen delen van de auto. Er is sprake van elastische deformatie, als na het wegnemen van de spanning een onderdeel weer in de oorspronkelijke vorm terugkeert.

 

ELASTISCHE KOPPELING

Hierbij wordt de scharnierende werking van een koppeling verzorgd door rubberen delen. Voordelen: trillingdempend, geringe wrijvingsverliezen en onderhoudsvrij.

 

ELASTOMEER

Soort kunststof, die vooral wordt toegepast in verband met hun elasticiteit. Na vervorming nemen elastomeren weer hun oorspronkelijke vorm aan.

 

ELCOMETER

Apparaat dat de dikte van een laklaag meet.

 

ELECTRONIC ERASABLE PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORY

In her leesgeheugen van een microprocessor worden binnengekomen boodschappen onuitwisbaar (EPROM) of uitwisbaar (EEPROM) opgeslagen.

 

ELECTRONIC PROGRAMMABLE READ-ONLY MEMORY

In een microprocessor worden binnengekomen boodschappen onuitwisbaar (EPROM) of uitwisbaar (EEPROM) opgeslagen.

 

ELEKTRICITEIT

De beweging van elektronen van het ene naar het andere atoom resulteert in een elektrische stroom. Elektriciteit is het effect van de voortgang van elektronen door een stroomdraad. Deze bevatten een zekere hoeveelheid energie.

 

ELEKTRICITEITSDRAAD

Draad waardoorheen elektrische stroom wordt gevoerd.

 

ELEKTRISCH

Door middel van elektriciteit.

 

ELEKTRISCH CONTACT

Onderlinge aanraking van twee elektrische geleiders, waardoor de stroom van de ene naar de andere geleider kan overspringen.

 

ELEKTRISCH GELEIDINGSVERMOGEN

Mate van geschiktheid van een stof om warmte of elektriciteit over te brengen.

 

ELEKTRISCH POTENTIAALVERSCHIL

Hoeveelheid arbeid, die moet worden verricht om een elektrische lading van het ene naar het andere punt te transporteren. SI-eenheid: volt.

 

ELEKTRISCH VELD

Wordt veroorzaakt door een elektrische spanning tussen twee punten. In elk punt van dat veld heerst een zekere veldsterkte.

 

ELEKTRISCHE AANDRIJVING

De aandrijving van een elektrische auto bestaat voor honderd procent uit elektrische stroom, gegenereerd door een elektromotor.

 

ELEKTRISCHE AFNEMER

Componenten die elektriciteit nodig hebben om te kunnen functioneren. Deze nemen dan immers elektrische stroom van de accu af.

 

ELEKTRISCHE AUTO

Auto met elektrische aandrijving.

 

ELEKTRISCHE CAPACITEIT

Eigenschap, die het mogelijk maakt om elektrische lading ergens in op te slaan, bijvoorbeeld in een condensator. SI-eenheid: farad.

 

ELEKTRISCHE DOORSLAG

Ontstaat, als de elektrische spanning tussen twee punten (zonder geleidende verbinding) van een elektrisch veld te ver oploopt.

 

ELEKTRISCHE ENERGIE

Energie in de vorm van elektriciteit. Zo is de dynamo een apparaat, dat mechanische energie omzet in elektrische energie.

 

ELEKTRISCHE GELEIDBAARHEID

Het gemak waarmee de elektrische geleiding verloopt. SI-eenheid: siemens.

 

ELEKTRISCHE GELEIDING

Transport van elektrische lading. SI-eenheid: siemens.

 

ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Alle componenten en onderdelen die binnen een auto elektriciteit genereren (dynamo), opslaan (accu), vervoeren en verbruiken.

 

ELEKTRISCHE LADING

Hoeveelheid elektronen, die per tijdeenheid door een stroomdraad vloeit. SI-eenheid: coulomb.

 

ELEKTRISCHE SPANNING

Toestand in een punt van een elektrisch veld, die wordt bepaald door de hoeveelheid arbeid die nodig is om een elektrische lading van het ene naar het andere punt te transporteren. SI-eenheid: volt.

 

ELEKTRISCHE STROOM

Voortgang van elektronen door een stroomdraad. Die elektronen bevatten energie. elektrische stroom is dus een vorm van energievervoer. SI-eenheid: ampère.

 

ELEKTRISCHE STROOMDICHTHEID

Hoeveelheid elektrische stroom die door een bepaalde oppervlakte vloeit. Eenheid: ampère/vierkante meter.

 

ELEKTRISCHE VELDSTERKTE

Wordt veroorzaakt door een elektrische spanning tussen twee punten. In elk punt van dat veld heerst een zekere elektrische veldsterkte. SI-eenheid: newton/coulomb.

 

ELEKTRISCHE WEERSTAND

Eigenschap van geleiders om bij een bepaald potentiaalverschil tussen de uiteinden slechts een elektrische stroom van beperkte sterkte door te laten. SI-eenheid: ohm.

 

ELEKTRO-AUTO

Elektrische auto.

 

ELEKTROCHEMIE

Omzetting van chemische energie naar elektrische energie en omgekeerd. Wordt toegepast in accu’s.

 

ELEKTRODE

Contactpunt binnen een proces, waarbij elektrische stroom wordt getransporteerd (zoals bij een accu of een bougie). Dit kan een kathode of een anode zijn.

 

ELEKTRODENAFSTAND

Afstand tussen de beide elektroden van een bougie.

 

ELEKTROFORESE

Techniek, waarbij men moleculen in een elektrisch veld laat bewegen. Het doel daarvan is om deze moleculen op grond van gewichtsverschillen van elkaar te scheiden.

 

ELEKTROLYT

Accuvloeistof.

 

ELEKTROMAGNETISCH

Geregeld door elektriciteit, werkend op magnetisme.

 

ELEKTROMAGNETISCH VELD

Veld met magnetische kracht, dat wordt veroorzaakt door elektrische ladingen. Statische ladingen wekken een elektrisch veld op, bewegende ladingen zorgen ervoor dat er een magnetisch veld ontstaat.

 

ELEKTROMAGNETISCHE ENERGIE

Antennes vangen elektromagnetische energie (radiogolven) op en geven die door aan de radio. Die versterkt ze en geeft ze in de vorm van akoestische energie (geluid) door aan de speakers.

 

ELEKTROMAGNETISCHE KRACHT

Kracht die potentiaalverschillen veroorzaakt. Ook mogelijk: potentiaalverschil tussen de klemmen van een spanningsbron op een moment dat deze geen stroom levert.

 

ELEKTROMAGNETISME

Leer van de magnetische krachten, die worden opgewekt door elektrische stroom.

 

ELEKTROMOTOR

Door elektriciteit aangedreven motor. Worden gebruikt voor aandrijving van componenten die weinig vermogen vergen, maar ook voor de aandrijving van elektrische auto’s.

 

ELEKTROMOTORISCHE KRACHT

Kracht die potentiaalverschillen veroorzaakt, vooral tussen de klemmen van een spanningsbron als die geen elektrische spanning levert.

 

ELEKTRON

Een atoom bestaat uit een kern met daaromheen een aantal rondzwevende elektronen. Elektronen hebben een negatieve lading, die wordt gecompenseerd door positief geladen protonen.

 

ELEKTRONICA

Tak van de elektrotechniek, die gaat over het gedrag van elektronen in componenten zoals transistoren en diodes.  Algemeen gebruikt in audio/video/computertechniek. Elektronica in auto’s dient voor besturingsdoeleinden.

 

ELEKTRONISCH

Met gebruikmaking van elektronica.

 

ELEKTRONISCH GASPEDAAL

Elektronisch gasbedieningssysteem via fly-by-wire.

 

eELEKTRONISCHE REGELEENHEID

Met behulp van een ECU worden de in het programmageheugen opgeslagen digitale opdrachten op het juiste moment naar de betreffende systemen doorgestuurd, zodat deze hun taak kunnen uitvoeren.

 

ELEKTRONISCHE REKENEENHEID

Met behulp van een EPU worden de door sensoren  verstuurde digitale opdrachten

verwerkt tot digitale opdrachten voor allerlei systemen in de auto.

 

ELEKTRO-OCULOGRAFIE

Methode om te meten in hoeverre een bestuurder tijdens het rijden op meters en andere informatiebronnen let.

 

ELEKTROPNEUMATISCH

Geregeld door elektriciteit en werkend op lucht.

 

ELEKTROSTATICA

Leer van in rust verkerende elektrische ladingen. Hieronder valt onder meer de voortbrenging van elektriciteit door wrijving en inductie en door elektrische ontlading.

 

ELEKTROSTATISCH

Betrekking hebbend op de elektrostatica.

 

ELEKTROTECHNIEK

Leer van de elektriciteit.

 

ELEMENT

Een atoom is het kleinste deel van een element, dat nog steeds de eigenschappen daarvan bezit. Van de ruim honderd elementen zijn koolstof, waterstof en zuurstof  de bekendste.

 

ELLIPS

Gesloten vlakke kromme lijn met een min of meer langwerpige vorm. Een ellips heeft twee symmetrielijnen.

 

ELSBETT-MOTOR

In het verleden was er de op een dieselmotor gebaseerde experimentele Elsbett-motor, die kon draaien op alle soorten plantaardige olie (tot sla-olie toe).

 

EMAILLE

Glasachtige, ondoorzichtige (of eventueel transparante) stof. Emaille kan in een dunne laag op voorwerpen worden aangebracht. Dat oppervlak wordt dan keihard, hittebestendig en glad.

 

EMISSIE

Uitlaatgasemissie.

 

EMK

Elektromotorische kracht.

 

ENERGIE

Vorm van arbeid. Er zijn vele energiesoorten. Een natuurwet is, dat energie nooit verloren gaat maar voortdurend van vorm verandert. SI-eenheid: joule.

 

ENERGIE VAN BEWEGING

Bewegingsenergie.

 

ENERGIEBALANS

Verhouding tussen de energie die ergens wordt ingestopt (onder de streep) en de energie die uiteindelijk oplevert (boven de streep).

 

ENERGIEBRON

Bron waaruit energie kan worden onttrokken. In principe geldt voor alle energiebronnen, dat ze natuurlijk (dus door de natuur voortgebracht) zijn.

 

ENERGIEDICHTHEID

Brandstof bevat altijd een bepaalde hoeveelheid energie. Deze komt vrij zodra die brandstof wordt verbrand. De bijbehorende SI-eenheid is kilojoule/kilogram.

 

ENERGIEDRAGER

Medium, waaruit enige vorm van energie kan worden gehaald, zoals licht, kracht en warmte. Aardolie is dus ook een energiedrager.

 

ENERGIEGEWASSEN

Worden speciaal verbouwd met als oogmerk, daaruit energie te winnen. Zo wordt bijvoorbeeld in Brazilië suikerriet verbouwd voor de winning van alcohol als brandstof.

 

ENERGIELABEL

Het energielabel van een auto geeft duidelijkheid over het brandstofverbruik en de uitlaatgasemissie (CO2) van die auto. Een ‘gunstig’ energielabel wijst dus op een milieuvriendelijke auto.

 

ENERGIE-OMZETTING

Energie gaat nooit verloren, maar verandert voortdurend van vorm.  Daardoor kan een niet-toepasbare energievorm in een wel-toepasbare energievorm worden omgezet.

 

ENERGIEREGENERATIE

Bij een remmende auto kan bewegingsenergie worden opgevangen. Daarbij wordt dan mechanische energie omgezet in elektriciteit, die tijdelijk in een accu wordt opgeslagen. Dit heet energieregeneratie. Later kan die energie beschikbaar worden gemaakt om de auto aan te drijven.

 

ENGELSE SLEUTEL

Groot-model steeksleutel, waarvan de bekwijdte door middel van een wormwiel kan worden versteld.

 

ENGINE MAPPING

Het in kaart brengen van motorparameters zoals toerental, gaspedaalstand en temperatuur van de inlaatlucht. Deze staan in een parameterbestand. De ECU ‘vertaalt’ deze in opdrachten aan bv. de ontsteking en de brandstofinspuiting.

 

ENKELVOUDIG VOERTUIG

Bestaat uit één geheel en heeft dus geen ‘scharnier’. Dit kan gaan om een personenauto, een bedrijfswagen, een trekker zonder oplegger/aanhangwagen of een autobus.

 

ENKELVOUDIGE PLAATKOPPELING

Koppeling met één koppelingsplaat, zoals die in vrijwel iedere personenauto voorkomt.

 

ENKELZIJDIGE GELIJKRICHTING

Vindt plaats met één enkele diode. Deze diode kan maar één ding tegelijk: hij houdt dan ofwel de positieve zijde van de wisselspanning tegen en laat de negatieve zijde door, of omgekeerd.

 

EP-OLIE

EP = extreme pressure. EP-olie kan aan extreem hoge drukken weerstand bieden. Dit soort olie wordt extra versterkt door middel van additives, die helpen om de oliefilm tussen twee elkaar rakende onderdelen in stand te houden.

 

EPROM

Electronic programmable read-only memory.

 

EPU

Elektronische rekeneenheid.

 

EQUALIZER

Valt onder zogenaamde aanvullende geluidsapparatuur. Het benvloedt de klank van de radio door de afzonderlijke toonregisters te verhogen of te verlagen.

 

EREV

Auto met hybride-aandrijving en een vergrote actieradius.

 

ERGONOMIE

Studie waarbij men probeert om de werkomgeving aan te passen aan de behoefte van de mens. Dat komt het comfort en (mede daardoor) het werkresultaat ten goede.

 

ERGONOMIETOETS

Toets voor de afstelling van de ‘ideale’ zitpositie van de bestuurder. Dit betreft de bestuurdersstoel, de positie van het stuurwiel en de binnen- en buitenspiegels.

 

ESP

Stabiliteitsregelsysteem.

 

ESP PLUS

Stabiliteitsregelsysteem in samenwerking met onder meer het tractieregelsysteem.

 

ET-WAARDE

De ET-waarde (ET = Einpresstiefe)  van een velg is de afstand tussen de wielschijf en de hartlijn. De inpersdiepte kan in-set, zero-set en out-set zijn en wordt in millimeters aangegeven als ET-waarde.

 

ETHANOL

Soort alcohol, dat wordt gebruikt als alternatieve brandstof. Wordt gemaakt van biomassa. Het heeft een hoge klopvastheid, is minder giftig dan benzine en genereert ‘schonere’ uitlaatgassen. Brandstof bestaande uit circa 85 % bio-ethanol en circa 15 % benzine heet E85 (E staat voor ethanol). E85 wordt als autobrandstof gebruikt in delen van de Verenigde Staten en in Brazilië.

 

ETHYL-ALCOHOL

Ethanol.

 

ETHYLEEN-GLYCOL

Verlaagt het vriespunt van koelvloeistof en ruitenwisservloeistof tot ver onder 0 graden Celsius. Goed mengbaar met water, reukloos maar ook zeer giftig

 

EURO-NCAP

NCAP = European new-car assessment program. EURO-NCAP is een vereniging van Europese organisaties, die de ontwikkeling van methodes voor de uitvoering van botsproeven (frontaal en van opzij) op nieuwe automodellen financiert. Ieder nieuw automodel wordt, voorafgaande aan de inproductiename blootgesteld aan dit soort botsproeven. De resultaten worden uitgedrukt in sterren.

 

EV

Auto met elektrische aandrijving.

 

EVENWICHT

Balans.

 

EVOLUTIE

Geleidelijke ontwikkeling, in tegenstelling tot het begrip ‘revolutie’.

 

EVOLUTIEMODEL

Nieuw model dat rechtstreeks is ontwikkeld uit een reeds bestaand model.

 

EVOLVENTE

Lijn die wordt beschreven door elk punt van een touw dat, strakgespannen over een kromme, daarna wordt afgewikkeld.

 

EXCENTRICITEIT

Excentriciteit aan een velg of band wil zeggen, dat die velg of band niet perfect rond is. Aan de omtrek is er dus sprake van een ‘hoogste’ en een ‘laagste’ punt.

 

EXCENTRIEKAS

In het algemeen een as, die uit het midden ronddraait. De excentriekas van een wankelmotor heeft de functie van een krukas, maar heeft dus excentrieken in plaats van krukken.

 

EXPANSIE

Volumevermeerdering door uitzetting van gassen of vloeistoffen.

 

EXPANSIEDEMPER

Soort uitlaatdemper, waarvan de werking berust op uitzetting van de uitlaatgassen. Daardoor neemt tevens de druk af en wordt de snelheid van de gasstromen lager. Hierdoor worden vooral de lage bromtonen gedempt.

 

EXPANSIERESERVOIR

Kunststof tankje, waarin de op dat moment te veel aanwezige koelvloeistof kan worden opgeslagen voor later gebruik. koelvloeistof is voornamelijk water en expandeert dus naarmate de motor warmer wordt.

 

EXPERTISE

Deskundig onderzoek, dat meestal in het kader van een verzekeringsclaim door een deskundige wordt uitgevoerd.

 

EXPLODED VIEW

Perspectieftekening waarbij alle onderdelen apart zijn afgebeeld.

 

EXPLOSIE

Tijdloze oftewel oneindig snelle verbranding. Het verschil tussen een explosie en een normale verbranding is, dat een explosie geen meetbare tijd in beslag neemt en een verbranding wel.

 

EXPLOSIEMOTOR

Ouderwetse gasmotor, waarin de brandstof explodeert in plaats van verbrandt.

 

EXTRUSIE

Fabricageproces van buizen en draden, waarbij plastisch materiaal onder hoge druk en verhitting uit een opening wordt geperst.